1. Ośrodek edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu

  • Drukuj

DZPK Oddział Legnica - Myślibórz
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
tel./faks: 76 870 80 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zasoby do pobrania:

Wzór zamówienia zajęć jednodniowych w CEEiK (DOCX)

Wzór zamówienia zajęć z noclegiem w CEEiK (DOCX)

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa baza noclegowa (PDF)

Regulamin korzystania z bazy noclegowej podczas epidemii (PDF)

Cennik bazy noclegowej (PDF)

Pakiety zajęć edukacyjnych (PDF)

Broszura CEEiK (PDF)

Plenery plastyczne

Regulamin działalności edukacyjnej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w czasie stanu epidemii (PDF)

Warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ośrodkach edukacyjnych DZPK (DOCX)

Ścieżki dydaktyczne:

Park Krajobrazowy Chełmy

Ścieżka dydaktyczna: „Śladami Trzebowian”
Ścieżka dydaktyczna: „Synklina Leszczyny”
Ścieżka dydaktyczna: „Wąwóz Myśliborski”

  Ośrodek edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu (powiat Jawor, województwo dolnośląskie), położone jest na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy", który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Podstawowym celem ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu jest wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej i akademickiej) i nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka. Programy edukacyjne w ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu są realizowane przez:
- Zajęcia terenowe, polegające na wnikliwej obserwacji zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych.
- Zajęcia laboratoryjne: pracowni chemii środowiska i w pracowni ekologicznej.
- Zajęcia seminaryjne w formie pogadanek przedmiotowych i tematycznych dyskusji.
- Zajęcia w pracowni komputerowej.
- Gry i zabawy dydaktyczne.
- Warsztaty ekologiczne.
- Plenery plastyczne i fotograficzne.
- Wykłady i prelekcje.
- Prezentacje filmów, zdjęć i eksponatów.
- Wycieczki naukowe i krajoznawcze, po terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy".


Zajęcia odbywają się na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy" oraz na terenie ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu w pracowni komputerowej oraz w salach seminaryjnej, laboratoryjnej i muzealnej.

TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I KRAJOZNAWSTWA "SALAMANDRA" W MYŚLIBORZU

Zajęcia terenowe
Zajęcia te prowadzone są na ścieżkach i szlakach Parku Krajobrazowego "Chełmy", dotyczyły m.in. tematów:
- Zwiastuny wiosny-rozpoznawanie roślin zielnych na podstawie przewodników.
- Rozpoznawanie roślin zielnych i runa leśnego na podstawie przewodników.
- Pomiary dendrometryczne drzew; pomiary obwodu, wysokości i wieku drzew.
- Bioindykatory w lesie, określanie czystości powietrza na podstawie skali porostowej.
- Mieszkańcy naszej rzeki, łowienie i obserwacje mikroskopowe bezkręgowców.
- Ekosystem lasu i łąki, obserwacje terenowe.
- Relikty wulkanizmu na przykładzie Wzgórza Rataj, Czartowskiej Skały i Wąwozu Myśliborskiego.
- Ścieżka Archeologiczna; archeologiczny opis istniejących pozostałości grodzisk.
- Drzewo nasz przyjaciel; określanie roli drzew jako ważnego ekosystemu Ziemi.
- Cmentarzysko odpadów - obserwacja procesów rozkładu różnych typów odpadów.
- Rola i zadania "Lecznicy dla zwierząt"; wyrobienie nawyku ochrony przyrody.
- Bioindykatory wody - bezkręgowce; wyznaczanie klas czystości wód na podstawie bezkręgowców.
- Wycieczki objazdowa po terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy" -zapoznanie z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz walorów PK "Chełmy"

Zajęcia stacjonarne
- Walory Parku Krajobrazowego "Chełmy"; przeprowadzone na Sali seminaryjnej lub muzealnej.
- Papieros - wróg czy przyjaciel, z zakresu profilaktyki uzależnień.
- Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
- Zależności między organizmami w lesie.
- Jak rośliny wykorzystują światło słoneczne?
- Rady na odpady; jak skutecznie przeciwdziałać powstawaniem góry śmieci i ich utylizacji.
- Czy wiesz co jesz? Badanie laboratoryjne składników żywności.
- Porozmawiajmy o ptakach.
- Pomóżmy ekologom ratować Ziemię.
- szystko o rzece - ekosystem rzeki.
- Woda podstawą życia, zajęcia seminaryjne lub laboratoryjne.
- Formy ochrony przyrody w Polsce.
- Las i jego mieszkańcy, zajęcia audio-wizualne.
- Gleba dobrem niezastąpionym, zajęcia w laboratorium ekologicznym lub chemicznym.
- Widziane okiem mikroskopu; mikroskopowe badania gleby i skał.
- Czy każdą wodę można pić? Chemiczne określanie klas czystości wody.
- Wykonanie papieru czerpanego; zapoznanie z technologią oraz samodzielne wykonanie.

Zajęcia w pracowni komputerowej i Sali seminaryjnej
- Formy ochrony przyrody, prowadzone na podstawie programów komputerowych.
- Park Krajobrazowy "Chełmy" na tle innych form ochrony przyrody, programy komputerowe i audio-wizualne.
- Poznajemy Parki Krajobrazowe i Narodowe Polski, prowadzone na podstawie programów komputerowych i audio wizualnych.

Zajęcia laboratoryjne dotyczą tematów
- Tkanki - mikroskopowanie tkanek roślinnych.
- Woda podstawą życia, określanie zanieczyszczeń i klas czystości wody.
- Gleba dobrem niezastąpionym; badania chemiczne i makroskopowe gleby.
- Określanie pierwiastków występujących w glebie.
- Ochrona powietrza atmosferycznego; chemiczne badanie składników powietrza i zanieczyszczeń.
- Określanie zawartości tlenu w wodzie metodami fizyko-chemicznymi.
- Barwniki asymilacyjne; izolacja i rozdział tych barwników.
- Czy wiesz co jesz? Badania składu żywności.
- Mydło - otrzymywanie i własności.

 

 WARSZTATY EKOLOGICZNE  pt. Rzemieślnik – artysta – ekolog


W Naszej ofercie znajdują się również ciekawe warsztaty ekologiczne pt. Rzemieślnik – artysta – ekolog. Warsztaty mają charakter kliku wymiarowy łączący historię, kulturę i tradycję naszego regionu z twórczą pracą dziecka przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych. Dodatkowym atutem tych zajęć jest rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu oraz ukazanie roli sztuki w życiu człowieka, a w szczególności zapoznanie się z różnorodnymi funkcjami sztuki użytkowej na przykładzie pracy rzemieślniczej. Surowce jakie są wykorzystywane do tych zajęć w aspekcie ekologicznym są materiałami pochodzącymi z odnawialnych zasobów Ziemi. Priorytetem tego rodzaju materiałów naturalnych jest ich w pełni biodegradalność. Atutem tych zajęć jest również to, iż każdy uczestnik może zabrać wykonaną przez siebie pracę. Warsztaty ekologiczne obejmują trzy bloki tematyczne dotyczące:

tkanie-na-krosnach-1.jpg tkanie-na-krosnach-2.jpg tkanie-na-krosnach-3.jpg


1.    Tkania na krośnie.

filcowanie na-mokro-2.jpg filcowanie-na-mokro-1.jpg filcowanie-na-mokro-3.jpg


2.    Filcowania na mokro.

lepienie-z-gliny-1.jpg lepienie-z-gliny-2.jpg lepienie-z-gliny-3.jpg


3.    Lepienie z gliny.

Zajęcia skierowane są do  grup 20 osobowych dla dzieci ze szkół podstawowych klasy IV – VI oraz
szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Jeden blok tematyczny trwa 4 godziny. Bloki tematyczne
są do wyboru. Podczas zajęć można uwolnić swój twórczy potencjał, pobudzić wyobraźnię oraz
poprzez pracę własnych rąk stworzyć rzeczy użytkowe i artystyczne.

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA  -  OFERTA EDUKACYJNA
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
Ośrodek Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013      Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych czynnie uczestniczy w Projekcie realizowanym przez Województwo Dolnośląskie-Departament Spraw Społecznych-Wydział Edukacji i Nauki, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
Dzięki partnerstwie w Projekcie, DZPK Wrocław uzyskał kompletne wyposażenie Pracowni Przyrodniczej, która umożliwiła wzbogacenie istniejących już zajęć edukacyjnych z dziećmi  i młodzieżą Dolnego Śląska na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy.
Uzyskane wyposażenie służy realizacji programu edukacyjnego ukierunkowanego na problematykę ekologiczną. Program prowadzony jest przez niezwykle zaangażowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę dydaktyczną.
Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej stało się niezwykle ważnym uzupełnieniem prowadzonych zajęć przyrodniczych, laboratoryjnych ukierunkowanych na poznanie wartości i walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych Parku Krajobrazowego Chełmy. Otrzymany sprzęt pozwala na rozszerzenie i pogłębianie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie, wzbogaca istniejące już zajęcia edukacyjne prowadzone w Naszym Ośrodku. Dzięki temu możliwe jest opracowywanie nowych, ciekawych doświadczeń biologiczno-chemicznych.
Tylko w 2012 roku z zajęć edukacyjnych na bazie wyposażenia Pracowni Przyrodniczej – Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, skorzystało ponad 1900 osób. Z każdym miesiącem wzrasta zainteresowanie szkół i innych placówek oświatowych, uczestnictwem w programie prowadzonym na bazie wyposażenia Pracowni.
Ogółem, wartość projektu, w którym uczestniczy DZPK Wrocław, wyniosła 23.250.035,31 PLN, z czego 16.275.024,72 PLN stanowi kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

1.jpg 2.jpg 3.jpgRezerwacja terminów w ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu

Terminy zajęć prosimy rezerwować w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych we Wrocławiu:
- telefonicznie (71) 364 27 58
- drogą mailową e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostateczna rezerwacja nastąpi po przesłaniu pocztą do DZPK we Wrocławiu pisma (podpisanego przez Dyrektora placówki) z uzgodnionym terminem i rodzajem (laboratorium/teren/sala) zajęć. Pismo musi dotrzeć do DZPK we Wrocławiu w ciągu 10 dni od daty wstępnej rezerwacji zajęć.

WAŻNE
Wymagany kontakt telefoniczny z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra":
(76) 870 80 02
na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zajęć celem uzgodnienia tematów.
W przypadku nieuzgodnienia tematów DZPK anuluje termin zajęć.

Chmuratorium 1.jpg Chmuratorium.jpg Korytarz 1.jpg

Korytarz 2.jpg Kuchnia 1.jpg Kuchnia 2.jpg

Kuchnia 3.jpg Kuchnia.jpg Laboratorium chemiczne 2.jpg

Laboratorium chemiczne.jpg Lazienka 1.jpg Lazienka 2.jpg

Lazienka 3.jpg Lazienka 4.jpg Pokoj 12.jpg

Pokoj 20.jpg Pokoj 21 1.jpg Pokoj 21.jpg

Pokoj 22.jpg Pokoj 26.jpg Pokoj 27.jpg

Pokoj 28.jpg Pracownia ekologiczna.jpg Przed pokoj.jpg

Sala geograficzno - informatyczna 1.jpg Sala geograficzno - informatyczna.jpg Sala seminaryjna 1.jpg

Sala seminaryjna 2.jpg Sala seminaryjna.jpg Schody korytarz.jpg

Swietlica 1.jpg Swietlica.jpg