Nagrody i wyróżnienia:

 

 

 

MAPA ROKU 2017


Publikacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Wydawnictwa Kartograficznego EKO-GRAF otrzymała Nagrodę Publiczności w kategorii "Mapa Turystyczna" oraz zajęła I miejsce w tej samej kategorii Konkursu Mapa Roku 2017 zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Nagrodzona została mapa "Rudawski Park Krajobrazowy", stanowiąca część kompletu 12 map parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

 

 

 

DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH LAUREATEM DRUGIEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”


W Konkursie brało udział 39 wydawców – w tym 25 polskich – oraz 14 zagranicznych (z Anglii, Austrii, Bułgarii, Czech, Grecji, Słowacji i Ukrainy). Zgłoszono do Konkursu 124 tytułu, w tym 82 polskie oraz 42 zagraniczne. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF z Wrocławia zajęli II miejsce w kategorii Mapy za komplet 12 map „Parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego”. Publikacja została zaprezentowana podczas 21 Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w dniach 26-29.10.2017.

 

 

 

Publikacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych doceniona w ogólnopolskim konkursie. 27 października 2016 roku ogłoszono zwycięzców I Konkursu "Najlepsze wydawnictwa o górach". Konkurs został zorganizowany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Międzynarodowe Targi w Krakowie oraz Wydawnictwo Karpaty.


Jury oceniało kilkadziesiąt publikacji podzielonych na pięć kategorii: albumy, przewodniki, monografie i wydawnictwa popularnonaukowe oraz inne, poezja, mapy i atlasy. Wśród zwycięzców znalazła się publikacja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Jest nią jeden z 12 przewodników wydawanej od 2011 roku serii "Dolnośląskie Parki Krajobrazowe". Przewodnik "Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich" autorstwa Romana Kowalskiego zajął III miejsce w kategorii przewodniki. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych od lat przygotowuje i wydaje różnego rodzaju publikacje promujące walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. W szerokiej ofercie wydawniczej znajdują się zarówno albumy, przewodniki i monografie, jak i broszury, foldery i ulotki. Proponowane publikacje skierowane są do szerokiego grona odbiorców; są wartościowym kompendium wiedzy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przyznana nagroda nie jest pierwszym wyróżnieniem przewodników wspomnianej serii. 6 pierwszych przewodników otrzymało w 2013 roku wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu, organizowanym w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

 

 

Nagroda Krajobrazowa Rady Europy


Nagroda już w Polsce - pomysł na ochronę krajobrazu najlepszy w Europie!

W dniach 11-12 czerwca 2014 we Wrocławiu miała miejsce międzynarodowa konferencja dotycząca ochrony krajobrazu z udziałem przedstawicieli ponad 30 krajów należących do Rady Europy. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Nagrodę Krajobrazową Rady Europy odebrał z rąk przedstawicieli Komisji podczas uroczystej gali. Projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy" został doceniony za połączenie działań dotyczących ochrony krajobrazu (funkcjonującego jako otoczenia ludzi) z działaniami na rzecz praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji.

Dzięki pracom prowadzonym przez DZPK na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w ramach czynnej ochrony przyrody jest odpowiednio kształtowany i zachowywany krajobraz doliny nizinnej rzeki Szprotawy wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi. Projekt objął także swoimi ramami programy rolnośrodowiskowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Dolnego Śląska dotyczące ochrony przyrody. Istotnym elementem, który zaważył ostatecznie na przyznaniu Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych tej prestiżowej nagrody było włączenie w projekt mniejszości etnicznej Romów w Przemkowie, jako przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu. Jak się okazuje można pogodzić prawa przyrody z prawami człowieka – na wielu dziedzinach oraz szerokim zakresie działań – dla wspólnego dobra. Korzystają na tym nie tylko mieszkańcy terenu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ale i mieszkańcy Polski, o której mówi się pozytywnie w Radzie Europy. Ważne jest również to, że projekty, które spełniają kryteria przyznawania Nagrody Krajobrazowej, będą promowane jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.


Najpierw Polska Nagroda Krajobrazowa…

Nagroda Krajobrazowa Rady Europy jest honorowym wyróżnieniem dla inicjatyw, które podejmowane są w celu ochrony jakości krajobrazu. Ale aby wystartować do konkursu o nagrodę Europejską – najpierw trzeba udowodnić, że jest się najlepszym w danym kraju. Każde z państw należących do Wspólnoty Europejskiej ma prawo wziąć udział w konkursie – wielu więc jest kandydatów i wiele pomysłów. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wygrał w poprzednim roku edycję krajową, otrzymując Dyplom Polskiej Nagrody Krajobrazowej. Tym samym mógł się stać kandydatem w edycji Europejskiej. Etap krajowy był dopiero początkiem drogi.

Jakie warunki musi spełniać projekt aby otrzymać Nagrodę Rady Europy ?

Projekt musi być zakończony i dostępny dla społeczeństwa przez co najmniej trzy lata, w chwili przedstawienia kandydatury do Sekretariatu Rady Europy. Powinien być też częścią polityki zrównoważonego rozwoju oraz przyczyniać się do wzmacniania środowiskowych, społecznych, gospodarczych, kulturowych i estetycznych wartości krajobrazu. Ponadto powinien zapewniać działania mające na celu zapobieganie i naprawianie szkód w strukturze krajobrazu oraz wzbogacenie i rozwój nowej jakości krajobrazu. Musi też zawierać działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów i ich roli oraz zrównoważonego zarządzania.


Kto i za jakie działania może otrzymać Nagrodę Krajobrazową?

Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Nagroda Krajobrazowa może być przyznana lokalnym lub regionalnym organom lub ich stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym oraz lokalnym lub regionalnym organom transgranicznym. Nagroda przyznawana jest za przykładowe działania związane z tworzeniem nowych krajobrazów, podnoszeniem wartości krajobrazowych lub odnową zdewastowanych terenów. Wysoko cenione są również projekty, które angażują lokalną społeczność w tego typu działania.
Inicjatywy te mogą być związane z ze wszystkimi typami krajobrazów takimi jak: miejskie, wiejskie, podmiejskie, przemysłowe, zdegradowane, naturalne, górskie, nadbrzeżne, kulturowe, itp.

Kto zgłasza kandydatów do Nagrody Krajobrazowej?

Kandydatury do Nagrody Krajobrazowej powinny być przekazane do Sekretariatu Rady Europy przez oficjalnych reprezentantów Stron Konwencji. Do reprezentowania Polski w ramach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej zobowiązany jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Nagrodę przyznaje Komitet Ministrów, według reguł określonych w Rezolucji Res (2008) 3 o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, przyjętą przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 20 lutego 2008 r. Europejska Nagroda Krajobrazowa przyznawana jest co 2 lata. 

 

 

 

 

 

 


 

 

Narodowa Rada Ekologiczna nadała Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych w XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” certyfikat przedłużający otrzymanie tytułu PROMOTORA EKOLOGII.

 

W dniu 11 grudnia 2013 w Warszawie podczas uroczystej Gali Laureatów i otrzymujących przedłużenie znaku „Promotor Ekologii” w XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu został po raz drugi nagrodzony tytułem Promotora Ekologii. W poprzedniej edycji Konkursu DZPK zastał laureatem Konkursu i zgodnie z regulaminem miał prawo do ubiegania się o przedłużenie znaku w Kategorii Promotor Ekologii. Po dokonaniu oceny i zapoznaniu się z osiągnięciami oraz działalnością DZPK w 2013 roku Kapituła Rady nagrodziła naszą jednostkę nadając certyfikat uprawniający do posługiwania się tytułem Promotora Ekologii. Jest to dla nas duże wyróżnienie, zwłaszcza, że o tą nagrodę ubiegało się ponad 200 innych jednostek z całego kraju. Wnioski konkursowe są rozpatrywane i oceniane przez Narodową Radę Ekologiczną, która oceniała prowadzoną przez DZPK działalność z zakresu edukacji ekologicznej realizowaną na terenie całego województwa. Zgłoszone przez naszą jednostkę działanie obejmowały swoim zasięgiem ponad 30.000 dzieci i młodzieży, z którymi przeprowadzono w 2013 roku bezpłatne zajęcia, a także wykonywane przez DZPK działania z zakresu czynnej ochrony przyrody jakie prowadzimy na terenach bezpośrednio zarządzanych. Staramy się nie tylko popularyzować wiedzę ekologiczną ale także wprowadzać na zarządzanych terenach kompleksowe działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, które wykorzystujemy w edukacji ekologicznej.

 

 

Wyróżnienie w Konkursie Panteon Polskiej Ekologii

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu otrzymał wyróżnienie w Konkursie Panteon Polskiej Ekologii, otrzymując STATUETKĘ za projekt pt: „Zachowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy, jako element edukacji ekologicznej prowadzonej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych”
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 9 września 2013 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2013.


W imieniu Dyrektora DZPK Wrocław, pana Piotra Śniguckiego, nagrodę odebrał oraz konkursowy projekt zaprezentował Zastępca Dyrektora DZPK Oddział Legnica pan Marek Cieślak. Konkurs przeznaczony był dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna, zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacji przyrodniczej, przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach Polski. Jest prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm i projektów, które działają na rzecz środowiska, a nie tylko o tym mówią.

 

 

 

Nagroda dla Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w XXII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ i TURYSTYCZNEJ – Międzynarodowe Targi Poznańskie – październik 2013 r.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej za pakiet publikacji:
„Śnieżnicki Park Krajobrazowy” – Piotr Krajewski, Beata Raszka,
„Park Krajobrazowy Dolina Baryczy” - Ewald Ranoszek, Włodzimierz Ranoszek,
„Ślężański Park Krajobrazowy” – Piotr Krajewski,
„Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy” – Krzysztof Bzowski, Rafał Zubowicz,
„Park Krajobrazowy Chełmy” – Edward Wiśniewski, Tomasz Horoszko,
„Rudawski Park Krajobrazowy” – Krzysztof Bzowski,
wydanych w serii „Dolnośląskie Parki Krajobrazowe – Wrocław 2011-2013.
Publikacje oceniało Jury pod przewodnictwem prof. Krzysztofa R. Mazurskiego, a uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 18 października 2013 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich – Tour Salon 2013.
W imieniu Dyrektora DZPK Wrocław, pana Piotra Śniguckiego, nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora DZPK Oddział Legnica pan Marek Cieślak.

 

Polska Nagroda Krajobrazowa 2012

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ma przyjemność poinformować, że Komisja Krajowa Konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową na posiedzeniu w dniu 22 listopada wybrała laureata konkursu na lata 2012-2013.
Nagroda została przyznana za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny rzeki Szprotawy - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy”.

Konkurs o Polską Nagrodę Krajobrazową jest organizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska a także przedstawiciele zarządów województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Do prac zapraszani są także przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci zewnętrzni.
Celem konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do Nagrody Rady Europy.
Zwycięzca etapu krajowego jest zgłaszany jako oficjalny kandydat naszego kraju do III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Zgłoszenie kandydata następuje zgodnie z rezolucją Komitetu Ministrów CM/Res (2008)3.
Zgłoszony projekt musi być w pełni ukończony i dostępny dla społeczeństwa przynajmniej 3 lata przed złożeniem kandydatury. Działania muszą być przykładem podejmowania długotrwałych inicjatyw i skutecznych działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. Działania te winny służyć jako przykład na polu europejskim. Nagroda jest przyznawana co dwa lata w celu wyróżnienia wzorowych działań podejmowanych w krajobrazie oraz podniesienia świadomości społeczeństwa w kwestii wartości krajobrazów.
Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł i Dyplom Krajowej Nagrody Krajobrazowej i zostaje oficjalnie zgłoszony jako polski kandydat do udziału w III edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Zgłoszony projekt będzie promowany przez GDOŚ jako przykład polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Laureatem konkursu i kandydatem Polski do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy został wybrany Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowy, jednostka podległa Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Nagroda została przyznana za projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny rzeki Szprotawy - użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno- Przemkowski Park Krajobrazowy”.

 

 

 

DZPK Liderem Polskiej Ekologii

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych został uhonorowany tytułem „Lidera Polskiej Ekologii 2011”. W dniu 15 listopada 2011 miał miejsce uroczysty finał XIII-ej edycji Konkursu Ministra Środowiska „LIDER POLSKIEJ EKOLOGII” - 2010/2011. Wręczenie statuetek oraz dyplomów odbyło się na scenie Teatru Capitol w Warszawie.

 

 

Nasza jednostka zgłosiła wniosek konkursowy: „Ochrona przyrody na użytku ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju regionu”. Jako jednostka z definicji zajmująca się ochroną przyrody i krajobrazu od lat prowadzi działania także na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Właśnie tam, na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno” dzięki zintegrowanym działaniom przywrócono przyrodzie zdegradowane tereny powojskowe. Nie byłoby to możliwe bez przejęcia w trwały zarząd szeregu działek od Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Niestety już już w ubiegłym wieku działalność zarządców tego obszaru doprowadziła do odwodnienia wilgotnych łąk i obszarów podmokłych, w efekcie likwidując miejsca występowania wielu gatunków rzadkich ptaków. Kolejne lata skutkowały postępującą degradacją przyrodniczą. Ten niepożądany proces został nie tylko zatrzymany ale i odwrócony w 1999 roku, kiedy to wdrożyliśmy innowacyjny program w zakresie czynnej ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz środowiska przyrodniczego poprawiające jego stan przy jednoczesnym uzyskaniu środków w ramach programów rolnośrodowiskowych pozwoliły także na prowadzenie edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska. W ramach działań w Przemkowskim Parku Krajobrazowym zachowano ostoje ptaków o randze europejskiej E052 (między innymi 18 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi); przebudowano system ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczny w siedzibie DZPK i wiejskiej szkole podstawowej w Wysokiej; wprowadzono wieloletnie instrumenty aktywizujące, przeciwdziałające wykluczeniu, marginalizacji i peryferyzacji mniejszości etnicznej.

Z obszarów łąk pozyskano biomasę do ogrzewania obiektów użyteczności publicznej; zabezpieczono przed pożarami obszary chronione podnosząc poziom wód gruntowych; przebudowano tereny byłego poligonu radzieckiego na łąki wilgotne na obszarze 500 ha; zachowano użytkową funkcję obszaru chronionego jako poldery; przywrócono lęgowiska ptaków wodno-błotnych usuwając i niwelując budowle powojskowe; wyremontowano kładkę dydaktyczną o długości 850 m; zachowano zbiorowiska łąk trzęślicowych i rajgrasowych. Wprowadzenie wypasu bydła, owiec i koni rozwiązało problem zarastania użytków zielonych przez krzewy wierzbowe. Nie bez znaczenia było także włączenie w te działania samorządów terytorialne, stowarzyszeń oraz społeczności lokalnych, zwłaszcza rolników.

Na tak przygotowanym terenie po podpisaniu porozumienia z grupą hodowców bydła mięsnego wprowadzono wypas bydła, owiec i koni co rozwiązało problem zarastania użytków zielonych przez krzewy wierzbowe.
W roku 2010 po złożeniu wniosków o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został zakupiony za blisko 900 tyś. zł. sprzęt do koszenia łąk i zbioru biomasy. Zostały też stworzone nowe miejsca pracy dla kilku osób.
Nie bez znaczenia było także włączenie w te działania samorządów terytorialnych, stowarzyszeń oraz społeczności lokalnych, zwłaszcza rolników.

Środki pochodzące z pozyskanej biomasy i dotacji rolnośrodowiskowych przeznaczaliśmy i wciąż przeznaczamy na dofinansowanie edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży Dolnego Śląska oraz czynną ochronę przyrody. Każdego roku z zajęć przyrodniczych oferowanych przez naszą jednostkę na terenach Parków Krajobrazowych korzysta ponad 30 tysięcy osób, zaś wszystkie zajęcia są nieodpłatne.


 

 

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych laureatem XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

W dniu 10 lutego 2012 w Warszawie - podczas uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” – DZPK został laureatem i otrzymał certyfikat „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Promotor Ekologii. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wnioski konkursowe są rozpatrywane i oceniane przez Narodową Radę Ekologiczną (obecnie pod przewodnictwem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej). Nasza jednostka otrzymała certyfikat za kompleksową działalność w zakresie ekologii poprzez edukację ekologiczną oraz czynną ochronę przyrody realizowaną na terenie 12 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Realizacja idei „Przyjazny Środowisku” odbywa się zarówno w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, z którego rokrocznie korzysta blisko 20 000 uczniów, jak i w parkach krajobrazowych poszczególnych Oddziałów (Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica i Wrocław) gdzie podczas zajęć w placówkach edukacyjnych oraz w terenie - prezentowane są działania człowieka zmieniające nasze środowisko, popularyzujące także ochronę przyrody i krajobrazu. DZPK promuje ekologiczne działania zarówno poprzez bezpośrednią ochronę terenów (cenne przyrodniczo łąki, zimowiska dla nietoperzy w bunkrach proradzieckich) jak i edukację ekologiczną prowadzoną przez pracowników w poszczególnych parkach krajobrazowych. Dzięki zaangażowaniu DZPK i otwarciu na nowe idee edukacyjne corocznie z atrakcyjnych, a co ważniejsze - bezpłatnych - zajęć edukacyjnych korzysta ponad 30 000 osób ze wszystkich przedziałów wiekowych – przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, studenci, różnowiekowe grupy turystyczne, całe rodziny a także emeryci.