DZPK Oddział Legnica - Myślibórz
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
tel./faks: 76 870 80 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona edukacyjna CEEiK „Salamandra”

Strona edukacyjna CEEiK „Salamandra”

Zasoby do pobrania:

Wzór zamówienia zajęć jednodniowych w CEEiK (DOCX)

Wzór zamówienia zajęć z noclegiem w CEEiK (DOCX)

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa baza noclegowa (PDF)

Regulamin korzystania z bazy noclegowej podczas epidemii (PDF)

Cennik bazy noclegowej (PDF)

Pakiety zajęć edukacyjnych (PDF)

Broszura CEEiK (PDF)

Plenery plastyczne

Regulamin działalności edukacyjnej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w czasie stanu epidemii (PDF)

Warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych w ośrodkach edukacyjnych DZPK (DOCX)

Ścieżki dydaktyczne:

Park Krajobrazowy Chełmy

Ścieżka dydaktyczna: „Śladami Trzebowian”
Ścieżka dydaktyczna: „Synklina Leszczyny”
Ścieżka dydaktyczna: „Wąwóz Myśliborski”

Ośrodek edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu (powiat Jawor, województwo dolnośląskie), położone jest na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy", który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Podstawowym celem ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu jest wspomaganie dydaktyki formalnej (szkolnej i akademickiej) i nieformalnej w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw proekologicznych, realizowanych w oparciu o bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska przyrodniczego i zagrożeń jakie dla tego środowiska stwarza działalność człowieka. Programy edukacyjne w ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu są realizowane przez:
- Zajęcia terenowe, polegające na wnikliwej obserwacji zjawisk biologicznych, fizycznych i chemicznych.
- Zajęcia laboratoryjne: pracowni chemii środowiska i w pracowni ekologicznej.
- Zajęcia seminaryjne w formie pogadanek przedmiotowych i tematycznych dyskusji.
- Zajęcia w pracowni komputerowej.
- Gry i zabawy dydaktyczne.
- Warsztaty ekologiczne.
- Plenery plastyczne i fotograficzne.
- Wykłady i prelekcje.
- Prezentacje filmów, zdjęć i eksponatów.
- Wycieczki naukowe i krajoznawcze, po terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy".


Zajęcia odbywają się na terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy" oraz na terenie ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu w pracowni komputerowej oraz w salach seminaryjnej, laboratoryjnej i muzealnej.

TEMATYKA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I KRAJOZNAWSTWA "SALAMANDRA" W MYŚLIBORZU

Zajęcia terenowe
Zajęcia te prowadzone są na ścieżkach i szlakach Parku Krajobrazowego "Chełmy", dotyczyły m.in. tematów:
- Zwiastuny wiosny-rozpoznawanie roślin zielnych na podstawie przewodników.
- Rozpoznawanie roślin zielnych i runa leśnego na podstawie przewodników.
- Pomiary dendrometryczne drzew; pomiary obwodu, wysokości i wieku drzew.
- Bioindykatory w lesie, określanie czystości powietrza na podstawie skali porostowej.
- Mieszkańcy naszej rzeki, łowienie i obserwacje mikroskopowe bezkręgowców.
- Ekosystem lasu i łąki, obserwacje terenowe.
- Relikty wulkanizmu na przykładzie Wzgórza Rataj, Czartowskiej Skały i Wąwozu Myśliborskiego.
- Ścieżka Archeologiczna; archeologiczny opis istniejących pozostałości grodzisk.
- Drzewo nasz przyjaciel; określanie roli drzew jako ważnego ekosystemu Ziemi.
- Cmentarzysko odpadów - obserwacja procesów rozkładu różnych typów odpadów.
- Rola i zadania "Lecznicy dla zwierząt"; wyrobienie nawyku ochrony przyrody.
- Bioindykatory wody - bezkręgowce; wyznaczanie klas czystości wód na podstawie bezkręgowców.
- Wycieczki objazdowa po terenie Parku Krajobrazowego "Chełmy" -zapoznanie z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz walorów PK "Chełmy"

Zajęcia stacjonarne
- Walory Parku Krajobrazowego "Chełmy"; przeprowadzone na Sali seminaryjnej lub muzealnej.
- Papieros - wróg czy przyjaciel, z zakresu profilaktyki uzależnień.
- Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.
- Zależności między organizmami w lesie.
- Jak rośliny wykorzystują światło słoneczne?
- Rady na odpady; jak skutecznie przeciwdziałać powstawaniem góry śmieci i ich utylizacji.
- Czy wiesz co jesz? Badanie laboratoryjne składników żywności.
- Porozmawiajmy o ptakach.
- Pomóżmy ekologom ratować Ziemię.
- szystko o rzece - ekosystem rzeki.
- Woda podstawą życia, zajęcia seminaryjne lub laboratoryjne.
- Formy ochrony przyrody w Polsce.
- Las i jego mieszkańcy, zajęcia audio-wizualne.
- Gleba dobrem niezastąpionym, zajęcia w laboratorium ekologicznym lub chemicznym.
- Widziane okiem mikroskopu; mikroskopowe badania gleby i skał.
- Czy każdą wodę można pić? Chemiczne określanie klas czystości wody.
- Wykonanie papieru czerpanego; zapoznanie z technologią oraz samodzielne wykonanie.

Zajęcia w pracowni komputerowej i Sali seminaryjnej
- Formy ochrony przyrody, prowadzone na podstawie programów komputerowych.
- Park Krajobrazowy "Chełmy" na tle innych form ochrony przyrody, programy komputerowe i audio-wizualne.
- Poznajemy Parki Krajobrazowe i Narodowe Polski, prowadzone na podstawie programów komputerowych i audio wizualnych.

Zajęcia laboratoryjne dotyczą tematów
- Tkanki - mikroskopowanie tkanek roślinnych.
- Woda podstawą życia, określanie zanieczyszczeń i klas czystości wody.
- Gleba dobrem niezastąpionym; badania chemiczne i makroskopowe gleby.
- Określanie pierwiastków występujących w glebie.
- Ochrona powietrza atmosferycznego; chemiczne badanie składników powietrza i zanieczyszczeń.
- Określanie zawartości tlenu w wodzie metodami fizyko-chemicznymi.
- Barwniki asymilacyjne; izolacja i rozdział tych barwników.
- Czy wiesz co jesz? Badania składu żywności.
- Mydło - otrzymywanie i własności.

 

WARSZTATY EKOLOGICZNE pt. Rzemieślnik – artysta – ekolog


W Naszej ofercie znajdują się również ciekawe warsztaty ekologiczne pt. Rzemieślnik – artysta – ekolog. Warsztaty mają charakter kliku wymiarowy łączący historię, kulturę i tradycję naszego regionu z twórczą pracą dziecka przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych. Dodatkowym atutem tych zajęć jest rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu oraz ukazanie roli sztuki w życiu człowieka, a w szczególności zapoznanie się z różnorodnymi funkcjami sztuki użytkowej na przykładzie pracy rzemieślniczej. Surowce jakie są wykorzystywane do tych zajęć w aspekcie ekologicznym są materiałami pochodzącymi z odnawialnych zasobów Ziemi. Priorytetem tego rodzaju materiałów naturalnych jest ich w pełni biodegradalność. Atutem tych zajęć jest również to, iż każdy uczestnik może zabrać wykonaną przez siebie pracę. Warsztaty ekologiczne obejmują trzy bloki tematyczne dotyczące:


1. Tkania na krośnie.


2. Filcowania na mokro.


3. Lepienie z gliny.

Zajęcia skierowane są do grup 20 osobowych dla dzieci ze szkół podstawowych klasy IV – VI oraz
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jeden blok tematyczny trwa 4 godziny. Bloki tematyczne
są do wyboru. Podczas zajęć można uwolnić swój twórczy potencjał, pobudzić wyobraźnię oraz
poprzez pracę własnych rąk stworzyć rzeczy użytkowe i artystyczne.

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA - OFERTA EDUKACYJNA
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica
Myślibórz 11, 59-411 Paszowice
Ośrodek Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych czynnie uczestniczy w Projekcie realizowanym przez Województwo Dolnośląskie-Departament Spraw Społecznych-Wydział Edukacji i Nauki, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
Dzięki partnerstwie w Projekcie, DZPK Wrocław uzyskał kompletne wyposażenie Pracowni Przyrodniczej, która umożliwiła wzbogacenie istniejących już zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą Dolnego Śląska na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy.
Uzyskane wyposażenie służy realizacji programu edukacyjnego ukierunkowanego na problematykę ekologiczną. Program prowadzony jest przez niezwykle zaangażowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę dydaktyczną.
Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej stało się niezwykle ważnym uzupełnieniem prowadzonych zajęć przyrodniczych, laboratoryjnych ukierunkowanych na poznanie wartości i walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych Parku Krajobrazowego Chełmy. Otrzymany sprzęt pozwala na rozszerzenie i pogłębianie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie, wzbogaca istniejące już zajęcia edukacyjne prowadzone w Naszym Ośrodku. Dzięki temu możliwe jest opracowywanie nowych, ciekawych doświadczeń biologiczno-chemicznych.
Tylko w 2012 roku z zajęć edukacyjnych na bazie wyposażenia Pracowni Przyrodniczej – Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, skorzystało ponad 1900 osób. Z każdym miesiącem wzrasta zainteresowanie szkół i innych placówek oświatowych, uczestnictwem w programie prowadzonym na bazie wyposażenia Pracowni.
Ogółem, wartość projektu, w którym uczestniczy DZPK Wrocław, wyniosła 23.250.035,31 PLN, z czego 16.275.024,72 PLN stanowi kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.Rezerwacja terminów w ośrodku edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu

Terminy zajęć prosimy rezerwować w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych we Wrocławiu:
- telefonicznie (71) 364 27 58
- drogą mailową e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostateczna rezerwacja nastąpi po przesłaniu pocztą do DZPK we Wrocławiu pisma (podpisanego przez Dyrektora placówki) z uzgodnionym terminem i rodzajem (laboratorium/teren/sala) zajęć. Pismo musi dotrzeć do DZPK we Wrocławiu w ciągu 10 dni od daty wstępnej rezerwacji zajęć.

WAŻNE
Wymagany kontakt telefoniczny z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra":
(76) 870 80 02
na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zajęć celem uzgodnienia tematów.
W przypadku nieuzgodnienia tematów DZPK anuluje termin zajęć.