DZPK Oddział Legnica - Piotrowice
Piotrowice 89, 59-170 Przemków
tel./faks: 76 831 09 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ścieżki dydaktyczne:

Przemkowski Park Krajobrazowy

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna „Ścieżka Zmysłów"

W Bazie Edukacji Przyrodniczej DZPK – Piotrowice (O/Legnica) znajdującej się na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego prowadzone są całorocznie zajęcia terenowe i stacjonarne z zakresu edukacji przyrodniczej. Ośrodek dysponuje również 16 miejscami noclegowymi dla uczestników zajęć edukacyjnych, które zostały oddane do użytku w 2011 roku. Baza, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego została wyposażona w pracownię przyrodniczą, która jest wykorzystywana do zajęć z młodzieżą szkolną.
Zajęcia terenowe w jednym z najbardziej urozmaiconych parków krajobrazowych to możliwość zapoznania się z rzadko spotykanymi gatunkami fauny i flory, a także możliwość przyjrzenia się z bliska działaniom w zakresie czynnej ochrony przyrody prowadzonym przez DZPK.
Przemkowski Park Krajobrazowy to 4 różne krajobrazy: krajobraz den dolinnych, teras z wydmami, równin peryglacjalnych, oraz krajobraz ostańców peryglacjalnych. Część parku to także obszar (OSO) Natura 2000 – „Bory Dolnośląskie oraz Stawy Przemkowskie” Na obszarze parku znajdują się 4 rezerwaty, 4 obszary Natura 2000, a także przy jego granicy znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu. Staraniami DZPK wybudowano kładkę dydaktyczną długości 850 mb na użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”, która spełnia funkcję edukacyjną i obserwacyjną ptaków wodno-błotnych występujących w obrębie tej formie ochrony. Dzięki staraniom DZPK utworzono ścieżkę dydaktyczną w poradzieckich bunkrach, która umożliwia obserwację nietoperzy.


 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA - OFERTA EDUKACYJNA
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica
Piotrowice 89, 59-170 Przemków.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych czynnie uczestniczy w Projekcie realizowanym przez Województwo Dolnośląskie-Departament Spraw Społecznych-Wydział Edukacji i Nauki, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
Dzięki partnerstwie w Projekcie, DZPK Wrocław uzyskał kompletne wyposażenie Pracowni Przyrodniczej, która umożliwiła prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą Dolnego Śląska na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Uzyskane wyposażenie służy realizacji programu edukacyjnego ukierunkowanego na problematykę ekologiczną. Program prowadzony jest przez niezwykle zaangażowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę dydaktyczną.
Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej stało się niezwykle ważnym uzupełnieniem prowadzonych zajęć przyrodniczych ukierunkowanych na poznanie wartości i walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Umożliwia czynne i praktyczne uczestnictwo dzieci i młodzieży w przeprowadzaniu doświadczeń biologiczno-chemicznych, bezpośrednim poznawaniu i badaniu najbliższego środowiska przyrodniczego, jego uwarunkowań, współzależności oraz ochrony. Natomiast wyposażenie multimedialne umożliwia zobrazowanie efektu przeprowadzonych doświadczeń.
Tylko w 2012 roku z zajęć edukacyjnych na bazie wyposażenia Pracowni Przyrodniczej – Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, skorzystało ponad 1900 osób. Z każdym miesiącem wzrasta zainteresowanie szkół i innych placówek oświatowych, uczestnictwem w programie prowadzonym na bazie wyposażenia Pracowni.
Ogółem, wartość projektu, w którym uczestniczy DZPK Wrocław, wyniosła 23.250.035,31 PLN, z czego 16.275.024,72 PLN stanowi kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.


 

Propozycje zajęć na terenie DZPK O/LegnicaZapraszamy na bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży pt:


„Warsztaty edukacji ekologicznej, popularyzacji gospodarki stawowej oraz wartości przyrodniczych innych obszarów objętych ochroną prawną i tworzenia filmu przyrodniczego”

(Kamery, mikroskopy, laptopy)


Prowadzący zajęcia edukacyjne: Anna Witrykus, tel. – 509 761 055; 76 831 09 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (godz. 08:00 – 16:00)

 

 

Zajęcia dla grup przedszkolnych oraz klas І - ІІІ

TEMAT

WIADOMOŚCI

MIEJSCE REALIZACJI

CZAS REALIZACJI

Z wizytą u Leśnego Skrzata

1.Jak należy zachowywać się w lesie.

2.Rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i drzew.

3.Jakie zwierzęta mieszkają w lesie.

4.Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Teren – przy Dąbie „Chrobry”.

3 h

Obserwacje małego przyrodnika

 

1.Kto to jest ornitolog?

2.Czym się różni staw od jeziora?

3.Rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków ich charakterystyka.

Rezerwat „Stawy Przemkowskie”.

3 h

Poznajemy las i jego mieszkańców

1.Co to jest las.

2.Funkcja i rola lasu.

3.Warstwy lasu i budowa drzewa.

4.Rośliny charakterystyczne dla runa, podszytu i warstwy drzew.

4.Rozpoznawanie najczęściej spotykanych gatunków drzew w naszych lasach.

5.Zwierzęta żyjące w lesie ich tryb życia i zwyczaje.

6.Co to są tropy a co ślady zwierząt.

7.Rozpoznawanie w grupach napotkanych w lesie śladów i tropów zwierząt.

 

Teren PPK

4 h

 

 

Zajęcia dla klas ІV -VI

TEMAT

WIADOMOŚCI

MIEJSCE REALIZACJI

CZAS REALIZACJI

Poznajemy formy ochrony przyrody

1.Omówienie form ochrony przyrody.

2.Różnice pomiędzy parkiem narodowym, parkiem krajobrazowym a rezerwatem przyrody.

3.Podstawowy wiadomości o rezerwatach przyrody położonych w najbliższej okolicy.

4.Kryteria jakie powinno spełnić drzewo uznane za pomnik przyrody.

Pracownia przyrodnicza połączona z wyjściem w teren.

 

4 h

Co wiemy o ptakach?

 

1.Charakterystyka rezerwatu „Stawy Przemkowskie”.

2.Usystematyzowanie wiedzy o ptakach-

wyjaśnienie pojęcia „ornitolog”.

3.Obserwacje ornitologiczne – rozpoznawanie podstawowych gatunków ptaków.

4.Cechy budowy ptaka stanowiące przystosowanie do sposobu odżywiania się i środowiska występowania.

Rezerwat „Stawy Przemkowskie”.

 

4 h

Porosty, jako przykład organizmów bioindykacyjnych

1.Co to są bioindykatory.

2.Charakterystyczne cechy porostów.

3.Rozpoznawanie form plechy porostowej.

4.Ćwiczenia ze skalą porostową.

Teren PPK

3 h

Orientacja w terenie, plany i mapy

1.Jak wyznaczyć kierunki geograficzne w terenie.

2.Czym się różni plan od mapy.

3.Różne rodzaje skali.

4.Jak czytać mapę topograficzną.

Lasy okolic Przemkowa.

 

2 h

Obserwacji meteorologiczne

1.Pogoda i jej składniki.

2.Poznajemy przyrządy do obserwacji pogody.

3.Jednostki pomiaru elementów pogody.

4.Ćwiczenia i pomiar.

Teren PPK

2 h

Las i jego mieszkańcy

1. Piętra roślinne w lesie i warunki w nich panujące.

2. Zwierzęta żyjące w lesie.

3. Rola mrówek w lesie

4. Funkcje lasu w przyrodzie.

5. Budowa pnia drzewa.

6. Rozpoznawanie za pomocą klucza gatunków drzew lasotwórczych.

7. Rozpoznawanie za pomocą klucza podstawowych roślin runa leśnego.

 

Lasy okolic Przemkowa

4 h

Badanie gleby

1.Definicja gleby.

2.Co wchodzi w jej skład.

3.Określenie składu mineralnego różnych próbek gleby.

4.Określanie właściwości gleby.

5.Pomiar pH.

Pracownia przyrodnicza

1,5 h

Określanie czystości wody za pomocą organizmów wskaźnikowych

1.Opserwacja organizmów bezkręgowych z pobliskich zbiorników wodnych.

2.Rozpoznawanie gatunków stawonogów.

3.Określanie klas czystości wody.

Pracownia przyrodnicza połączona z wyjściem w teren.

1,5 h

Zajęcia dla gimnazjum i szkół średnich

TEMAT

WIADOMOŚCI

MIEJSCE REALIZACJI

CZAS REALIZACJI

Formy ochrony przyrody w Polsce

1.Formy ochrony przyrody w Polsce na tle krajowego systemu ochrony przyrody.

2.Omówienie form ochrony przyrody w Polsce- podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi formami.

3.W jakim celu chroni się przyrodę.

 

Pracownia przyrodnicza

1 h

Walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

1.Przemkowski Park Krajobrazowy na tle krajowego systemu ochrony przyrody.

2.Ogólne informacje na temat PPK

3.Formy ochrony przyrody w PPK.

4.Bogactwo fauny, flory i grzybów w PPK.

 

Pracownia przyrodnicza

1 h

Badanie gleby

1.Definicja gleby.

2.Rola gleby.

3.Powstawanie gleby.

4.Czynniki glebotwórcze.

5.Określanie składu mineralnego próbki gleby

6. Pomiar odczynu pH gleby.

7.Określanie zawartości wapnia.

 

Pracownia przyrodnicza

1,5 h

Las jego funkcje i zagospodarowanie

 

1.Co to jest las.

2.Funkcje spełniane przez las.

3.Podział lasu i jego charakterystyka.

4.Znaczenie i wykorzystywanie surowca drzewnego.

5.Źródła zagrożenia lasów.

6.Znaczenie pozostawiania martwego drewna i drzew dziuplastych w lesie.

7.Szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne.

8.Rozpoznawanie za pomocą kluczy gatunków drzew i krzewów lasotwórczych oraz roślin runa.

 

Lasy okolic Przemkowa

4 h

Zależności pokarmowe pomiędzy organizmami żyjącymi w lesie

1.Wyjaśnienie, co to jest łańcuch pokarmowy- przykłady.

2.Rola producentów, konsumentów, reducentów.

3.Miejsce drzew w funkcjonowaniu lasu.

 

Lasy okolic Przemkowa

 

2 h

 

Zajęcia dla gimnazjum i szkół średnich

TEMAT

WIADOMOŚCI

MIEJSCE REALIZACJI

CZAS REALIZACJI

Formy ochrony przyrody w Polsce

1.Formy ochrony przyrody w Polsce na tle krajowego systemu ochrony przyrody.

2.Omówienie form ochrony przyrody w Polsce- podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi formami.

3.W jakim celu chroni się przyrodę.

 

Pracownia przyrodnicza

1 h

Walory Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

1.Przemkowski Park Krajobrazowy na tle krajowego systemu ochrony przyrody.

2.Ogólne informacje na temat PPK

3.Formy ochrony przyrody w PPK.

4.Bogactwo fauny, flory i grzybów w PPK.

 

Pracownia przyrodnicza

1 h

Badanie gleby

1.Definicja gleby.

2.Rola gleby.

3.Powstawanie gleby.

4.Czynniki glebotwórcze.

5.Określanie składu mineralnego próbki gleby

6. Pomiar odczynu pH gleby.

7.Określanie zawartości wapnia.

 

Pracownia przyrodnicza

1,5 h

Las jego funkcje i zagospodarowanie

 

1.Co to jest las.

2.Funkcje spełniane przez las.

3.Podział lasu i jego charakterystyka.

4.Znaczenie i wykorzystywanie surowca drzewnego.

5.Źródła zagrożenia lasów.

6.Znaczenie pozostawiania martwego drewna i drzew dziuplastych w lesie.

7.Szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne.

8.Rozpoznawanie za pomocą kluczy gatunków drzew i krzewów lasotwórczych oraz roślin runa.

 

Lasy okolic Przemkowa

4 h

Zależności pokarmowe pomiędzy organizmami żyjącymi w lesie

1.Wyjaśnienie, co to jest łańcuch pokarmowy- przykłady.

2.Rola producentów, konsumentów, reducentów.

3.Miejsce drzew w funkcjonowaniu lasu.

 

Lasy okolic Przemkowa

 

2

 

 

 

Turystyka przyrodnicza w Przemkowskim Parku Krajobrazowym

 

TEMAT

WIADOMOŚCI

 

MIEJSCE REALIZACJI

REALIZACJA

Ścieżka przyrodnicza „Lasy okolic Przemkowa”

 

 

 

1.Ekosystem lasu: struktura i funkcjonowanie.

2.Piętra roślinności lasu.

3.Zespoły leśne okolic Przemkowa.

3.Awifauna lasów okolic Przemkowa.

4.Znaczenie lasu dla środowiska.

5.Orientacja w terenie.

 

Lasy okolic Przemkowa w tym rezerwaty :

Łęgi źródliskowe koło Przemkowa”;

Buczyna Szprotawska” oraz „Buczyna Piotrowicka”.

 

Długość ok. 20km

Warunkiem do przeprowadzenia trzydniowa obecność grupy w PPK.

 

 

 

Ścieżka przyrodnicza „Stawy Przemkowskie”

 

 

 

 

 

 

1.Charakterystyka rezerwatu „Stawy Przemkowskie”.

2.Ekosystem środowiska wodnego: struktura, funkcjonowanie, znaczenie dla środowiska.

3. Rozpoznawanie gatunków: fauna i flora, awifauna lęgowa i przelotna.

6.Obserwacje ornitologiczne

7.Gospodarcze wykorzystanie stawów.

 

Rezerwat: „Stawy Przemkowskie”

Długość ok. 16km

Warunkiem do przeprowadzenia całości zajęć jest dwudniowa obecność grupy w PPK.

Ścieżka dydaktyczna „Ruchome wydmy śródlądowe”

1.Rozpoznawanie tropów zwierząt i śladów żerowania.

2.Określanie zależności pokarmowych w ekosystemach.

3.Wyznaczanie kierunków – orientacja w terenie.

4.Typy krajobrazu oraz ukształtowanie terenu, zjawiska pogodowe, sukcesja ekologiczna .

5.Ekspozycja budek lęgowych nietoperzy,

zabawy terenowe.

6.Zwiedzanie bunkrów- miejsce zimowania nietoperzy.

Lasy okolic wsi Wilkocina.

Długość ok. 6km

Czas przejścia ok. 4h

 

W Parku znajdują się również ścieżki przyrodnicze na których mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji przyrodniczej, przeznaczone dla szkół podstawowych i średnich.

Organizujemy akcje i konkursy przyrodnicze, bierzemy udział w lokalnych imprezach promocyjnych, spotkaniach, akcjach informacyjnych.

Propozycje konkursów i akcji edukacyjnych:
1. Konkursy plastyczne.
2. Konkursy fotograficzne.
3. Konkursy Krajoznawcze „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
4. Konkurs „Wiedzy Przyrodniczo – Ekologiczno - Wędkarskiej”.
5. Akcje „Sprzątania Świata”.
6. Akcje „Bieg na orientacje”.
7. Prelekcje w szkołach.


Rezerwacje terminów w Bazie Edukacji Ekologicznej DZPK – Piotrowice (O/Legnica).

Terminy zajęć prosimy rezerwować w Bazie Edukacji Ekologicznej DZPK – Piotrowice (O/Legnica) Piotrowice 89, 59-170 Przemków:
tel./faks: 76 831 09 24 ( poniedziałku do piątku w godz. 8ºº- 16ºº)
Kontakt z prowadzącym:
tel. 509 761 055 ( poniedziałku do piątku w godz. 8ºº- 16ºº)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin działalności edukacyjnej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w czasie stanu epidemii
Warunki Uczestnictwa
Wzór zamówienia zajęć jednodniowych zał. 1
Wzór zamówienia zajęć z noclegiem zał. 2
Wzór oświadczenia o obecności i stanie epidemii zał. 3