PK "Dolina Jezierzycy"

 

Informacje ogólne

1. Typ krajobrazu: L/W
2. Data utworzenia: 12 sierpnia 1994 r.
3. Powierzchnia parku: 7 953 ha
4. Powierzchnia otuliny: park nie posiada otuliny
5. Położenie administracyjne: teren gmin Wołów i Wińsko

Położenie i obszar Parku

Park Krajobrazowy "Dolina Jezierzycy" leży na skraju dwóch makroregionów - Wału Trzebnickiego z mezoregionem zwanym Obniżeniem Ścinawy oraz Niziny Śląskiej z mezoregionem zwanym Wysoczyzną Rościsławicką, w ramach którego wyróżniono mikroregion Obniżenia Wołowa. Deniwelacje terenu Parku wynoszą od 89,5 m do 122,4 m n.p.m.
Po względem morfologicznym Obniżenie Wołowa stanowi akumulacyjną równinę sandrową, w większości pokrytą utrwalonymi wydmami, powstałymi na przełomie plejstocenu i holocenu, porośniętą rozległymi kompleksami leśnymi. Utwory geologiczne to w większości piaski, żwiry oraz iły, akumulowane podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Występują także pokrywy akumulacji glacjalnej (morena denna zlodowacenia środkowopolskiego - stadiał Odry), wykształcone w postaci glin, glin zwięzłych z otoczakami i pyłów.
Główną osią hydrograficzną jest rzeka Odra - położona poza terenem Parku, zaś odwodnienie powierzchniowe odbywa się głównie rzeką Juszką, Niecieczną, Jezierzycą, Kanałem Dębnickim i Rowem Stawowym. Duże znaczenie krajobrazowe i przyrodnicze mają sztuczne zbiorniki wodne (stawy hodowlane).