Fundusze europejskie – dla Rozwoju Dolnego Śląska


„Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”


całkowita wartość projektu: 893 662,20 PLN

wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 759 612,87 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych realizuje w ramach Priorytetu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działania 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych projekt pn. „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Geneza i istota projektu


W województwie dolnośląskim występuje duży odsetek terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Są to m.in. obszary byłych baz wojskowych oraz poligonów. Celem niniejszego projektu jest zagospodarowanie pozostałości po działalności militarnej jako powierzchnia użytku ekologicznego.

Torfowiska niskie w dolinie rzeki Szprotawy były użytkowane kośno-pastwiskowo do roku 1950. Później, do 1992r., jako poligon wojsk radzieckich. W wyniku tej działalności łąki i pastwiska uległy sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych. Powierzchnia obszarów nieleśnych została zdeformowana wskutek działań wojskowych (transzeje, okopy, koleiny po ciężkim sprzęcie). Dla zachowania otwartego terenu - torfowiska niskiego, konieczne jest przywrócenie użytkowania łąkarsko-pastwiskowego, które też przyczyni się do podniesienia bioróżnorodności tego obszaru. Zaniechanie ochrony czynnej spowoduje utratę wartości przyrodniczych obszaru oraz uniemożliwi przywrócenie działalności rolniczej - łąkarsko-pastwiskowej.

Dwa podziemne, betonowe, wielokondygnacyjne bunkry w gminie Gromadka znajdują się na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i OSO "Bory Dolnośląskie". W celu zapewnienia ochrony zimowisk nietoperzy oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu zostały przeprowadzone drobne prace zabezpieczające obiekt przed penetracją. Brak właściwego zabezpieczenia obiektu spowoduje utratę największego zimowiska nietoperzy we wschodniej części Borów Dolnośląskich.

Cele projektu

1) Przystosowanie dwóch bunkrów poradzieckich na zimowisko nietoperzy. Projekt obejmuje wykonanie nowych ścianek polepszających warunki siedliskowe podczas hibernacji.

2) Dostosowanie dwóch bunkrów poradzieckich do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ruchu turystycznego - likwidację miejsc stwarzających zagrożenia (studnie, nieoznaczone zagłębienia itp.).

3) Wykaszania miejsc niedostępnych - trudnych dla tradycyjnego sprzętu kośnego, na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” – (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”

4) Wykaszanie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” – (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie” i zbiór biomasy z obszaru chronionego, przeznaczonej jako źródło energii odnawialnej

5) Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin oraz drzew i krzewów na obszarach siedlisk Natury 2000 „Stawy Przemkowskie”

6) Obudowa małej retencji na obszarze Natury 2000 (OSO) "Stawy Przemkowskie".